CÁC ĐỨC GIÁM MỤC (ĐGM) Ở ĐÔNG PHI TRÌNH BÀY MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA CON NGƯỜI.

Tin Addis Ababa, Ethiopia:Các ĐGM Đông Phi đã phổ biến một văn kiện với mục tiêu hiệp nhất, xây dựng hòa bình, và củng cố hệ thống gia đình, sau một hội nghị kéo dài 11 ngày tại thủ đô của quốc gia Ethiopia vào tháng 7 này. Hiệp Hội gồm các ĐGM ở vùng Đông Phi đã nhóm họp hội nghị khoáng đại được tổ chức 4 năm một lần. Tiêu đề của hội nghị là: “Đa Nguyên, Bình Đẳng Nhân Phẩm, và Hiệp Nhất Hòa Bình trong Thiên Chúa”. Thành viên của Hiệp Hội bao gồm các ĐGM trong Hội Đồng Giám Mục của các nước Eritrea, Ethiopia, Malawi, Kenya, Tanzania, Sudan, Nam Sudan, Uganda, Zambia, và các ĐGM đến từ Djibouti và Somalia. Các ĐGM cũng đã phổ biến một văn kiện liên quan đến vấn đề xã hội và mục vụ trong toàn vùng. Trọng tâm chính của văn kiện này nhằm đề cao vấn đề bình đẳng về nhân phẩm của các thành phần trong xã hội, không phân biệt sắc tộc, cũng như nhu cầu phát triển toàn diện con người, bao gồm cả việc phát triển kinh tế, xã hội, và nhân phẩm của con người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com