CUỘC BỎ PHIẾU VÀO THÁNG 11 TỚI ĐÂY CÓ THỂ SẼ CHẤM DỨT VIỆC HỢP THỨC HÓA VẤN NẠN MÃI DÂM TẠI MỘT VÀI NƠI Ở NEVADA.

Tin Mound House, Hoa Kỳ: Lyon là một trong 10 Quận của tiểu bang Nevada, nơi vấn nạn mãi dâm được xem như hợp pháp. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm nay, người dân trong quận này sẽ có cơ hội để thực hiện được ước mong của họ đã ấp ủ từ lâu là muốn chấm dứt tình trạng này. Đây là sáng kiến của Ủy Ban Hoạt Động Chính Trị nhằm mục đích Chấm Dứt Tệ Nạn Nô Lệ và Mãi Dâm. Bà Brenda Simpson, điều hợp viên của Ủy Ban cho biết: Vấn nạn mãi dâm là một hình thức của nô lệ. Một thỉnh nguyện thư trong Quận Lyon gần đây đã hội đủ chữ ký để được đưa ra bỏ phiếu vào tháng 11 này, để người dân địa phương toàn quyền chọn lựa có nên cấm 4 địa điểm mãi dâm hiện tại đang hoạt động ở Quận nông thôn này. Nếu cuộc vận động chấm dứt tệ nạn mãi dâm thành công, có lẽ các Quận khác trong tiểu bang Nevada cũng sẽ thực hiện và áp dụng phương thức này để nhằm chấm dứt việc hợp thức hóa tệ nạn mãi dâm.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com