KHÔNG CÓ MỘT CƠ QUAN VIỆN TRỢ NÀO CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC LÒNG CẢM THÔNG CỦA CON NGƯỜI.

Tin Vatican: Trong một bài diễn từ được đọc trước các cử tọa đang hiện diện trong một buổi Hội Thảo Lần thứ IV về “Nguyên Tắc Đạo Đức trong Y Khoa”, Đ.T.C. Phanxicô đã nói về tầm quan trọng của việc tạo một mối dây liên lạc và gần gũi giữa các chuyên viên y tế và các bệnh nhân. Đ.T.C. đã đọc một diễn từ và ngài nhấn mạnh đến ba từ quan trọng và then chốt nhất: phép lạ, sự săn sóc và lòng tin tưởng, bởi vì ba từ này hết sức quan trọng trong lãnh vực y tế, nhất là tại các quốc gia Châu Mỹ La Tinh, hiện đang rơi vào trong một cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng”. Đề cập đến từ phép lạ, Đ.T.C. cho rằng: Đây là một điều mà các chuyên viên y tế đều biết là không thể xảy ra, bởi vì không ai có thể làm phép lạ được. Nhưng thật ra phép lạ là khi chúng ta nhìn một bệnh nhân với lòng thương cảm và nhận ra họ như một người anh em của mình, với tất cả phẩm giá của một con người, và là những người con cái của Thiên Chúa. Điều này không phải lúc nào cũng luôn luôn xảy ra, nhưng ít nhất nhận thức được điều này sẽ giúp chúng ta mở toang cánh cửa của lòng thương cảm để canh tân.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com