Đền Tội Nào Nặng

Hai cha dòng một thuộc dòng Chúa Giêsu và một thuộc dòng Đaminh, cùng đi truyền giáo, các ngài hẹn nhau sẽ xưng tội với nhau khi cần . Cha dòng Đaminh xưng tội trước, Cha dòng cho việc đền tội: Vì cha yêu mến phép tràng hạt, xin cha lần một chuỗi 50 để đền tội và sau mỗi kinh xin cha đi mộ đàng thánh giá .

Đến lượt cha dòng tên xưng tội khi ra việc đền tội cha nói: Vì cha yêu mến sự thương khó Chúa, xin Cha ngằm đàng thánh giá và sau mỗi chặng xin cha lần hạt 50.

Việc đền tội nào nặng???

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com