KỸ THUẬT CŨNG LÀ MỘT CÁ TÍNH CỦA CON NGƯỜI.

Tin Vatican: Trong một phiên họp khoáng đại với tiêu đề “Khoa Học Người Máy, Con Người, Máy Móc và Sức Khỏe” được nhóm họp lần thứ 25 của Học Viện Giáo Hoàng về Đời Sống, Đ.T.C. Phanxicô đã đọc một diễn văn trước các cử tọa và ngài cho rằng: Mặc dù với tất cả những tiềm năng mà khoa học đang có, tất cả những sự hiểu biết của con người không bao giờ chế tạo được những sản phẩm hoàn toàn như chúng ta mong muốn. Kỹ thuật có hai mặt: một mặt, chúng ta không thể hoạt động nếu không có kỹ thuật; mặt khác, kỹ thuật đã áp đặt sự phụ thuộc của chúng ta vào máy móc. Và ngài nói: “Dù vậy, kỹ thuật vẫn mang cá tính của con người. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng những chế tạo bắt chước được những khả năng của con người, nhưng vẫn thiếu các phẩm chất của con người, vì những ‘người máy’ tuy làm được những việc con người làm, nhưng chúng không có được lương tâm của con người. Đó là điều chúng ta phải hiểu và phải lưu ý khi dự tính một kế hoạch hay một đồ án”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com