Màu Nhiệm Cao Cả

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là một tín điều căn bản trong đạo thánh chúng ta. Thiên Chúa là một, nhưng lại có ba ngôi, là Cha, Con và Thánh Thần. Chúng ta được rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sống đời sống siêu nhiên là chia sẻ đời sống nội tâm Chúa Ba Ngôi.

Đây là mầu nhiệm cao cả, trí óc chúng ta không thể nghĩ tưởng ra được, nếu Chúa Giêsu không mạc khải cho chúng ta biết. Ngài mạc khải từ từ trong Phúc Âm cho đến ngày Ngày giã biệt các Tông đồ ra đi. Ngài nói: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đều được trao cho Ta. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 18-19).

Bài Phúc Âm hôm nay là cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Trong cuộc đàm đạo ấy, Chúa Giêsu nói một câu đánh động lòng chúng ta mỗi khi chúng ta nghĩ tới rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Người, để tất cả ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Chúa là Cha nhưng không phải là Ngôi Vị đơn độc trên cao sang thăm thẳm từng mây. Từ đời đời Ngài đã sinh ra Đức Chúa Con, và vì yêu thương nhân loại, Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế. Một mối tình cao cả vô bờ bến. Ngài đã đi bước trước, để yêu thương ta không những trong việc ban Con Một Ngài mà còn ban kết quả là sự sống đời đời. Đối với chúng ta, bỏ quên tha thứ là một điều khó. Còn “Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Người xưa rất sợ một Đấng Cứu Thế đến giáng phạt. Nhưng Chúa Giêsu là một Messia Cứu Thế. Ngài là Thiên Chúa, Thiên Chúa của Tình yêu.

Trong cuộc đàm đạo đó, xem ra Chúa Thánh Linh không được nhắc đến. Song sự thật là Chúa Thánh Thần Ngôi Ba được nhắc đến trong mối quan hệ mật thiết và tình thương giữa Cha và Con, trong những câu đầu của cuộc thảo luận. Nicôđêmô hỏi: “Làm sao một người đã già rồi mà có thể sinh ra. Há có thể vào lòng mẹ một lần nữa mà sinh ra ư?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, tôi bảo ông, ai không sinh bởi Nước và Thánh Thần thì không được vào Nước Thiên Chúa”. Và Chúa ám chỉ Thánh Linh như cơn gió thổi qua, nghe được tiếng nhưng không biết từ đâu đến và lại đi đâu. Sở dĩ Chúa dùng hình ảnh đó, vì trong ngôn ngữ đương thời, chỉ có một danh từ để chỉ gió và Thánh Linh và ngày Hiện xuống; Chúa Thánh Linh đã đến trong một cơn gió mạnh.

Vậy mối tình đời đời nối kết hỗ tương giữa Cha và Con, chính là ngôi vị thứ Ba là Chúa Thánh Thần. Nói tóm lại, từ đời đời Cha đã sinh ra Con, Cha đã yêu thương Con. Con đã đáp lại bằng một mối tình khắng khít, khiến Cha và Con là một. Và mối tình liên kết hỗ tương đó chính là Chúa Thánh Thần.

Đây là một mầu nhiệm Đức Tin lớn lao hơn cả, trí khôn ta không hiểu, trí tưởng tượng không thể hình dung ra. Chúng ta tin vì chính Chúa đã mạc khải và Ngài xuống thế gian cũng nói cho chúng ta biết rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.

Như vậy, Thiên Chúa là một trong bản thể, nhưng là ba trong ngôi vị: Cha, Con và Thánh Thần: “Cha là Đấng Tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình; Đức Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế; Thánh Thần là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống, được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con”. Đó là điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.

Phải chăng khi Chúa tạo dựng con người “giống hình ảnh Chúa” thì Chúa cũng tạo dựng mọi sự với một hình ảnh nào đó, đưa đến ý niệm Chúa là một nhưng lại có ba ngôi. Trong đời sống, con người có ba giai đoạn nhưng là một con người. Con người có ba cơ năng nhưng là một con người. Các vật bao quanh ta như nước uống cũng có ba thực tại, mây vi vu trên trời, khối đá bồng bềnh trên mặt biển, nước chảy dưới giòng sông cũng là nước dưới ba trạng thái. Biểu hiện của nước Công giáo Ái Nhĩ Lan là một chiếc lá với ba khía cạnh, gợi ý Thiên Chúa là một nhưng lại có Ba Ngôi, khác biệt trong ngôi vị nhưng đồng nhất trong bản thể.

Nhiều khi chúng ta ước ao được Chúa mạc khải cho biết những đìều mà mọi người muốn biết như số người sẽ được rỗi, ngày niên cùng thế mạt. Nhưng Chúa lại không cho biết. Ngài mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Giáo hội trải qua bao thế kỷ mới gạt bỏ các lạc thuyết và trình bày nền tảng của mầu nhiệm được. Sở dĩ như vậy, vì đây là bước vào thâm cung của sự sống Thiên Chúa mà Chúa kêu gọi mỗi tín hữu đã được rửa tội cùng chia sẻ.

Thánh Athanasiô (295-373) cả một đời không hề thối chí đã tranh đấu cho Đức Tin về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài chống lại tà thuyết Ariô và có công lớn trong Công Đồng Nikêô năm 325. Bị lưu đầy 5 lần, ẩn núp trong phần mộ thân phụ 4 tháng, chịu đủ cực hình, để binh vực Chúa Ba Ngôi trong Kinh Tin Kính cũng gọi là Kinh Tin Kính Thánh Athanasiô. Ngài nguyện cầu:

“Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế làm người, để chúng con trở thành Thiên Chúa”.

Cố Lm Hồng Phúc, CSsR

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com