MỘT TIỂU BANG CỦA MEXICO ĐÃ ĐÁNH BẠI NHỮNG CỐ GẮNG ĐỂ TÁI ĐỊNH NGHĨA HÔN NHÂN.

Tin Culiacan, Mexico: Hôm đầu tuần trước, Lập Pháp của tiểu bang Sinaloa, một tiểu bang thuộc miền Bắc của nước Mexico, đã đánh bại một Dự Luật nhằm tái định nghĩa hôn nhân bằng cách thay đổi các Điều Luật số 40 và 168 của Bộ Luật về Gia Đình của tiểu bang, nhất là Điều Luật 40, trong đó khẳng định rằng: “Hôn nhân là một sự kết hợp giữa một người đàn nam và một người nữ, công bằng về trách nhiệm, nhiệm vụ, với hy vọng sẽ sinh con cái trong sự tự do và tinh thần trách nhiệm”. Tuy nhiên, Dự Luật mới này muốn thay thế từ “người nam” và “người nữ” bằng từ “cá nhân”, với mục đích tạo nên một khái niệm mới về phái tính. Ông Rodrigo Ivan Cortes, Chủ tịch Mặt Trận Quốc Gia về Gia Đình, cho biết “Việc đánh bại Dự Luật Gia Đình này đã khích lệ cho chúng tôi là những người muốn bảo vệ nét đẹp và cao quý của Gia Đình cũng như nền tảng của xã hội. Đây quả thật là một niềm hy vọng cho cả đảng Cộng Hòa”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com