Giáo Hội Là Gì ?

Giáo Hội không phải là tổ chức do con người lập ra sau khi được cứu độ, nhưng do Thiên Chúa lập để cứu độ nhân loại. Không phải chúng ta đã được cứu thoát như những cá nhân rồi hình thành Giáo Hội; mà chúng ta được cứu thoát nhờ bước lên con Thuyền cứu độ (Con thuyền của Ông Noe là hình ảnh các Giáo Phụ thích dùng để ám chỉ Giáo Hội).

Từ Giáo Hội "Church" (tiếng Latinh : ecclesia, từ chữ Hi Lạp ek-ka-lein nghĩa là gọi ra, triệu tập (to call out) (GLGHCG 751). Giáo Hội hay Hội Thánh là toàn thể dân Chúa hội họp với nhau, có Chúa Kitô là đầu. Thánh Phêrô dạy rằng :"dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế hoàng vương, nước thánh thiện, dân được chọn làm sở hữu...những kẻ xưa kia không phải dân Người, mà nay là dân của Thiên Chúa" (1P 2,9-10).

Công đồng Vatican II viết: "Thiên Chúa kêu gọi tập đoàn các người tin vào Chúa Kitô, nguồn ơn cứu chuộc, nguyên do hiệp nhất và bình an và Người lập nên Giáo Hội" (G.H số 9).

Giáo Hội được Thiên Chúa lập, và là "Thân Thể Mầu Nhiệm" của Chúa Kitô. Mục đích của Giáo Hội là làm cho chúng ta trở nên những Kitô nhỏ, để truyền bá cuộc đời của Ngài, để loan truyền những kỳ công của Ngài. Giáo Hội được xem như mẹ các tín hữu. các phẩm trật trong Giáo Hội là hình trạng của tập đoàn dân Chúa và do Chúa tuyển chọn.

Người ta quen gọi Giáo Hội hoàn vũ là Giáo Hội bao gồm cả thế giới, Giáo Hội địa phương là Giáo Hội một xứ, một nước hay là một giáo phận.

Danh từ Giáo Hội -Ecclesia- trước tiên và trong nguyên thủy, được dùng để chỉ Giáo Hội Công giáo và tông truyền, Giáo Hội chân chính, dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng, với bốn đặc tính là duy nhất, thánh thiện, Công giáotông truyền. Danh từ dùng cho các tập thể khác chỉ là một mô phỏng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com