HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI TRONG PHIÊN HỌP MÙA THU.

Tin Baltimore, Hoa Kỳ:Trong phiên họp khoáng đại mùa Thu đang diễn ra, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ sẽ bầu lại ban điều hành mới gồm các chức vụ: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, chủ tịch các Ủy Ban và một số các kế hoạch trong tương lai. Để dễ dàng cho việc bầu cử, một danh sách gồm có 10 Tổng Giám Mục và Giám Mục trong nước đã được đệ trình lên cho Hội Đồng. Danh sách này gồm có: Đức TGM Timothy Broglio của Địa phận, Tuyên Úy Quân Đội; ĐGM Frank Caggiano của Bidgeport; Đức TGM Paul Coakley của Oklahoma City; Đức TGM Salvatore Corleone của San Francisco; ĐGM Daniel Flores của Brownsville; Đức TGM Jose Gomez của Los Angeles; Đức TGM Jerome Listecki của Milwaukee; ĐGM Thomas Paprocki của Sptingfield; ĐGM Kevin Rhoades của Fort Wayne-South Bend; và Đức TGM Allen Vigneron của Detroit. Sau khi vị Chủ Tịch được bầu với số phiếu chiếm đa số, một trong 9 vị còn lại trong danh sách sẽ được bầu làm Phó Chủ Tịch. Theo thông lệ, thì vị Phó Chủ Tịch mãn nhiệm sẽ được chọn làm Chủ Tịch, tuy nhiên trong một số trường hợp không nhất thiết phải tuân theo thông lệ này. Hiện nay vị Phó Chủ Tịch của HĐGM Hoa Kỳ là Đức TGM Jose Gomez của TGP Los Angeles.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com