5 TIỂU BANG MIỀN NAM HOA KỲ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ RẤT THẤP VỀ HOẠT ĐỘNG “CÔNG BẰNG XÃ HỘI”.

Tin New Orleans, Hoa Kỳ: Theo thông tin của tổ chức Nghiên Cứu về Công Bằng Xã Hội của Đại Học Loyola của Dòng Tên tại New Orleans cho biết: Trong 3 năm liên tiếp, các tiểu bang thuộc miền Nam Hoa Kỳ nằm ở gần Vịnh Mexico đã bị xếp hạng rất thấp về phương diện chỉ số “công bình xã hội”, căn cứ trên sự khó nghèo, khác biệt về chủng tộc và kỳ thị người di dân. New Orleans cũng đã bị xếp hạng thứ 51 về “Chỉ Số Công Bình Miền Nam” trong số 50 tiểu bang và Quận Hạt Columbia. Năm tiểu bang vùng Vịnh được xếp hạng như sau: Florida hạng 41; Texas hạng 46; Alabama hạng 49, và Mississippi hạng 50. Tiểu bang Hawaii được xếp hạng nhất. Còn lại 9 tiểu bang hàng đầu đều thuộc miền Bắc nước Hoa Kỳ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com