DỰ LUẬT PHÒ SỰ SỐNG THẮNG THẾ Ở NHIỀU TIỂU BANG CỦA HOA KỲ.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Trên bình diện các tiểu bang, trong tuần vừa qua, các Dự Luật Phò Sự Sống đã được Lập Pháp thông qua. Những Dự Luật này đã được trình lên từ trước nhưng đều gặp trở ngại. Tuy nhiên, nay đã “thấy được tia sáng”. Đặc biệt là quốc hội tiểu bang Oklahoma đã thông qua một Dự luật cho phép rút bằng hành nghề tạm thời đối với những bác sĩ nào can dự vào các cuộc phá thai. Dự Luật HB1182 cho phép tạm thời rút bằng hành nghề trong thời gian ít nhất là 6 tháng và phạt 500 Mỹ Kim đối với những bác sĩ nào hành nghề phá thai. Dự luật này đã được Hạ Viện thông qua hôm mồng 6 tháng 2 và đã được trình lên Thượng Viện để biểu quyết. Tuy nhiên, Dự luật cũng đưa ra những trường hợp ngoại lệ cho một vài trường hợp phá thai, như để cứu mạng sống của thai phụ, hoặc để cứu thai phụ khỏi những hậu quả có thể gây khuyết tật cho thai nhi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com