TÀI CHÁNH VATICAN TRƯỚC KHỦNG HOẢNG ĐẠI DỊCH COVID-19.

Tin Vatican: Tình trạng tài chánh của Tòa Thánh vốn gặp khó khăn từ nhiều năm, nay trở nên trầm trọng hơn nữa vì đại dịch, cùng với sự suy giảm khả năng tài chánh của Quốc Gia Thành Vatican, nhưng LM Bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh bác bỏ viễn tượng “phá sản” của Tòa Thánh, mặc dù trong những ngày qua, báo chí đã nói nhiều về tình trạng tài chánh của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican. Theo một nghiên cứu do Bộ Kinh tế của Tòa Thánh thực hiện, tình trạng tệ nhất có thể xảy ra cho năm 2020 này là các biện pháp hạn chế chi phí không hữu hiệu và số thu nhập của Tòa Thánh sẽ giảm từ 50 đến 80%, khiến cho mức thiếu hụt sẽ lên tới 175%. Các vị đặc trách tài chánh và kinh tế của Vatican đề nghị ĐTC củng cố vai trò của Cơ Quan Quản Trị Tài Sản của Tòa Thánh gọi tắt là APSA, đây là cơ quan có nhiệm vụ trang trải các chi phí của Tòa Thánh; củng cố bằng cách tập trung các tiền bạc của các cơ quan Tòa Thánh vào Apsa, kể cả số tiền của các bộ đang nằm trong ngân hàng Vatican, cũng được gọi là Viện Giáo Vụ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com