ĐTC PHANXICÔ ĐÁNH GIÁ CAO HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP NGƯỜI TỊ NẠN.

Tin Vatican: Đức Thánh Cha đề cao hoạt động giúp người tị nạn của Trung tâm Astalli và khuyến khích họ làm chứng cho các giá trị nhân văn và Kitô giáo khi trợ giúp người tị nạn. Trung tâm Astalli là trụ sở của Cơ quan Cứu trợ dòng Tên ở Ý dành cho người tị nạn. Từ hơn 30 năm, Trung tâm dấn thân vào nhiều hoạt động và dịch vụ với mục đích chính là đóng góp và thăng tiến một nền văn hóa liên đới, bắt đầu từ việc bảo vệ nhân quyền. Đức Thánh Cha đã gửi thư cho cha dòng Tên, giám đốc Trung tâm Astalli, nhân dịp Trung tâm trình bày những hoạt động từ thiện trong năm 2019, là đã có 20 ngàn người tị nạn được Trung tâm giúp đỡ; riêng ở Roma là 11 ngàn người. Trong thư của Đức Thánh Cha gửi cho Trung Tâm, ĐTC ghi nhận cao sự can đảm mà các nhân viên của Trung Tâm Astalli phải đối mặt với thách đố di dân, đặc biệt là trong thời điểm tế nhị đối với quyền tị nạn khi hàng ngàn người phải chạy trốn chiến tranh, các cuộc bách hại và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com