PHÚC TRÌNH CỦA CƠ QUAN THÔNG TIN TÀI CHÁNH VATICAN.

Tin Vatican: Nhiệm vụ của Cơ Quan Thông Tin Tài Chánh là chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trong năm 2019, Cơ Quan Thông Tin Tài Chánh đã nhận được 64 vụ trình báo, hơn 370 đối tượng bị tình nghi và bị điều tra; thực hiện 4 biện pháp phòng ngừa, kể cả ngăn chận 1 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền tương ứng là 240.000 Euro, và một tài khoản khác gần 179.000 Euro. Cơ quan cũng đã gửi 15 bản phúc trình đến Văn phòng của Tổng Kiểm Sát Vatican để việc kiểm tra và giám sát được bảo đảm. Liên quan đến Ngân hàng Vatican, cũng trong năm 2019, Cơ Quan Thông Tin Tài Chánh đã thực hiện 2 cuộc thanh tra. Lần thứ nhất để xem có phù hợp với khuôn khổ luật pháp và quy luật về các dịch vụ trả tiền hay không. Lần thứ hai để xem Ngân hàng Vatican có phù hợp với các quy luật phòng ngừa và chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố hay không. Kết quả thanh tra cho thấy ngân hàng Vatican được nhìn nhận là hoạt động đúng đắn và phù hợp quy luật.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com