NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA THÁNH VỀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN HOÀNG GIA ÚC.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Một thông cáo truyền thông được công bố trên trang web của Hội Đồng Giám Mục Úc giải thích rằng: “Ủy Ban Hoàng Gia đề nghị Hội đồng Giám mục cùng với Tòa thánh nhận định về những khuyến nghị đó, bởi vì chúng liên quan đến luật pháp hoặc thông lệ của Giáo hội phổ quát”.Trong số 80 khuyến nghị do Ủy Ban Hoàng Gia đề nghị thì có 47 đề nghị được chấp nhận, những đề nghị còn lại hoặc không được chấp nhận, hoặc đang chuyển cho tòa Thánh, hoặc chỉ được ủng hộ 1 phần, v.v…Các nhận định của Tòa Thánh vừa được công bố trên trang của Ủy Ban Hoàng Gia và cả trên trang web của Hội Đồng Giám Mục nhắc lại cam kết của Tòa Thánh trong việc bảo vệ trẻ em, cũng như mong muốn “dành mọi nỗ lực cộng tác với các cơ quan dân sự để theo đuổi mọi con đường nhằm chấm dứt tai họa lạm dụng tình dục”. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh xác nhận rằng: “Các khuyến nghị và trọn vẹn phúc trình cuối cùng của Ủy Ban Hoàng Gia, đã được một số giáo chức của Vatican nghiên cứu kỹ lưỡng”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com