SỬA ĐỔI TÙY TIỆN NGHI THỨC RỬA TỘI LÀ BÍ TÍCH KHÔNG THÀNH SỰ.

Tin Vatican: Ngày 06/8/2020, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đưa ra câu trả lời về câu hỏi là khi cử hành Bí Tích Rửa Tội với công thức: “Nhân danh cha mẹ, hay cha/mẹ đỡ đầu, hay ông bà, hay các thành viên trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng tôi (số nhiều) rửa con nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”, thay vì công thức chính thức của Giáo Hội là: “Tôi hay cha rửa anh hay chị hay con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”. Thay đổi công thức tùy tiện như vậy là Bí Tích Rửa Tội không thành sự. Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng: “Sửa đổi tùy tiện này là có ý nhấn mạnh giá trị cộng đoàn, để bày tỏ sự tham gia của gia đình, người thân và để tránh ý tưởng tập trung thánh quyền của linh mục. Thay đổi nghi thức cử hành Bí Tích, còn có nghĩa là không hiểu được chính bản chất của thừa tác vụ Giáo Hội, đó là luôn luôn phục vụ Thiên Chúa và dân Người”.Trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, có quy định: “Khi một người cử hành Bí Tích Rửa Tội thì chính Chúa Giêsu cử hành”. Công đồng Vatican II xác định rằng, không một ai, ngay cả linh mục mà có quyền thực hiện theo sáng kiến của mình, nghĩa là loại bỏ hoặc thêm bất cứ điều gì trong các chất thể phụng vụ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com