ĐTC BAN HÀNH TỰ SẮC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẬP CÁC HỘI DÒNG GIÁO PHẬN.

Tin Vatican: Ngày 4/11 Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông Thư dưới dạng Tự Sắc có tựa đề “Đặc Sủng Đích Thực”. Theo Tự sắc này, từ nay các giám mục giáo phận phải có phép của Tòa Thánh trước, được ban hành bằng văn bản, mới có thể lập các tu hội thánh hiến trong giáo phận thuộc quyền. Theo Tự Sắc, các mục tử có trách nhiệm phân định đặc tính giáo hội và đáng tin của các đặc sủng. Đặc biệt là nhiệm vụ nhận định sự phù hợp của việc thành lập một hội dòng. Thật là đúng đắn khi đón nhận những hồng ân mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong các Giáo Hội địa phương, nhưng đồng thời phải tránh "thành lập cách bừa bãi những hội dòng vô ích hoặc thiếu sinh lực". Đồng thời Tự Sắc nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh có nghĩa vụ đồng hành với các mục tử trong tiến trình phân định tiến tới việc Giáo Hội nhìn nhận một tu hội hay một hiệp hội mới thuộc quyền giáo phận. Tự sắc mới được ban hành nói rõ rằng, các Giám mục Giáo phận chỉ có thể thiết lập các hội dòng một cách hợp lệ bằng một sắc lệnh chính thức, và chỉ khi được Tòa Thánh cho phép bằng văn bản.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com