ƠN GỌI LINH MỤC GIA TĂNG.

Tin Giáo Hội Venezuela: Đây là điều ngược lại với số linh mục trên toàn thế giới bị sụt giảm. Trong năm 2020, trên thế giới, số linh mục là 414,065 vị, giảm 517 vị. Ở Mỹ Latinh, số linh mục giảm là 104 vị. Tuy nhiên số chủng sinh lại gia tăng. Nhưng ở Venezuela, Ơn Gọi Linh Mục ngày càng gia tăng, ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng xã hội và kinh tế mà đất nước đang phải trải qua. Hiện Giáo Hội có 804 chủng sinh đang theo học triết học và thần học tại 21 chủng viện trong cả nước. Các Giám mục Venezuela tuyên bố trên trang web của Hội Đồng Giám Mục Venezuela rằng: “Hoạt động cổ võ ơn gọi ở Venezuela đã mang lại hiệu quả”. Một điểm nổi bật khác của Ơn Gọi Linh Mục trong Giáo Hội Venezuela là sự xuất hiện các ơn gọi bản địa. Trước đây, vào năm 1930, có một chủng viện dành cho người bản địa, nhưng sau đó không còn, vì thiếu ơn gọi. Năm nay, có được 5 chủng sinh người bản địa là một hồng ân lớn, vì hoạt động mục vụ cho người bản địa được chính các linh mục bản địa thực hiện sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com