HOÀN TẤT QUY ĐỊNH KHÍ THẢI CỦA PHI CƠ.

Tin Hoa Kỳ: Ngày 28/12, “Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ”, EPA, đã hoàn tất những tiêu chuẩn đề nghị lần đầu tiên trong lịch sử là, quy định về khí thải nhà kính từ phi cơ. EPA nói, những đòi hỏi mới cho phi cơ dùng trong hàng không thương mại và cho những phi cơ phản lực lớn dùng trong thương mại sẽ giúp Hoa Kỳ ngang hàng với những tiêu chuẩn quốc tế, những phi cơ không tuân theo “quy định” sẽ phải được sửa đổi hay được tái phê chuẩn như tuân thủ, nếu không, sẽ chắc chắn không được sản xuất nữa trước ngày sản xuất 1/1/2028, hay phải tìm cách được miễn trừ. Quy định mới không áp dụng cho phi cơ quân sự. Cũng ngày này, “Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang” hy vọng sẽ công bố một quy định được đề nghị vào năm 2021, trong đó có tiêu chuẩn khí thải của EPA, bao gồm những yêu cầu xét nghiệm và những thủ tục miễn trừ sẽ áp dụng khi phê chuẩn máy bay mới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com