CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI.

Tin Vatican: Thông qua Tự Sắc liên quan đến thẩm quyền trong vấn đề kinh tế tài chính được ký ngày 26/12, Đức Thánh Cha đã chính thức cho phép việc chuyển giao các hoạt động kinh tế tài chính, mà hiện nay được phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thực hiện, sang cho Cơ Quan Quản Trị Tài Sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, vào ngày 28/12/2020. Quyết định trên đã được thông báo trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trước đó, sau khi được một ủy ban đặc biệt chuẩn bị. Quyết định này tăng cường vai trò giám sát của Bộ Kinh Tế, cơ quan sẽ hoạt động như một ủy ban của Đức Thánh Cha về các vấn đề kinh tế và tài chính. Việc chuyển giao này đánh dấu một bước quan trọng đối với việc quản lý tập trung các khoản đầu tư, và điều này giảm bớt quyền tự chủ, tăng cường giám sát và cho thấy cách thức Đức Thánh Cha không chỉ khởi xướng các cải cách mà còn đồng hành bằng những hướng dẫn chính xác.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com