Video: Thánh Lễ Khấn Dòng, Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại. Ngày 26 tháng 07 năm 2020