truyenthong

CHỦ TRƯƠNG

Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ với ngôn ngữ bình dân.
Canh tân đời sống Ðức Tin và khơi dậy ý thức truyền giáo nơi người Tín Hữu.
Cổ võ lòng sùng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lòng yêu mến Hội Thánh.
Góp phần gìn giữ và phát triển Văn Hóa Việt Nam.


Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com